Místní knihovna Mikulčice
Naposledy aktualizováno: 07.01.2019 13:09:55

Služby knihovny:

 

- výpůjční služby
- rezervace knih
- internet zdrama

 

 

 

                        KNIHOVNÍ  ŘÁD  MÍSTNÍ  KNIHOVNY  V  MIKULČICÍCH

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Mikulčicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 1.1.2003

 

Článek 1 – Poslání a činnost knihovny

 

Místní knihovna v Mikulčicích je knihovnou základní ve smyslu §3 a12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v §2,4 a14 knihovního zákona.

 

Článek 2 – Veřejné knihovnické a inf. služby

 

1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a/ výpůjční služby
b/ informační služby
2. Služby uvedené v odst.1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů účtuje  knihovna poplatek.
3. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

Článek 3 – Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů

 

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky, ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. Děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje:
Jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.
3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadě pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
4. Čtenáři jsou povinni se řídit Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možno podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

 

Článek 4 – Podmínky půjčování

 

1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu rozhoduje knihovník.
2. Výpůjční lhůta je 60 dnů. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.
3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu.
4. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.
5. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.
6. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

 

Článek 5 – Přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, nejpozději do 120 dní, bude čtenáři odeslán upomínací dopis. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
2. Čtenář je povinen knihovně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
3. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.
4. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst.2 občanského zákoníku.

 

Článek 6 – Závěrečné ustanovení

 

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy: Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny Mikulčice.
3. Tento Knihovní řád platí od 15. 2. 2017 na dobu neurčitou.

 

V Mikulčicích dne 15. 2. 2017

 

 

Dokumenty: Zřizovací listina

 

Obec Mikulčice vydává na základě usnesení zastupitelstva ze dne 10.12.2002 a v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů a zák.č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem

 

ZŘIZOVACÍ LISTINU

Místní knihovny v Mikulčicích

organizační složky obce

 

Čl. 1

Označení zřizovatele

Obec Mikulčice, okres Hodonín IČO 285 102

 

Čl. 2

Název a sídlo organizační složky

Název organizace Místní knihovna Mikulčice, organizační složka Obce Mikulčice

Sídlo a adresa organizace Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

 

Čl. 3

Účel zřízení a předmět činnosti

Místní knihovna v Mikulčicích je zřízena  za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm.a, a § 3, odst.1/, písm. C zákona č. 257/2001 Sb.

1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.

2. Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury a shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.

3. Poskytuje meziknihovní služby – výpůjční, informační.

4. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace.

5. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.

6. Knihovna je zaregistrována v evidenci knihoven pod evid. číslem 00161/2002 vedeného MK ČR, při plnění svých činností spolupracuje s Městskou knihovnou Hodonín.

7. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu.

 

Čl. 4

Vedení knihovny

1. Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce, jmenování má písemnou formu.

2. Knihovník je zaměstnancem zřizovatelem.

3.  Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření  s obecným majetkem, svěřený jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.

4. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Výpůjční řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

 

Čl. 5

Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

1. Obec Mikulčice svěřuje knihovně do užívání za účelem provozu tento svůj:

a/ hmotný majetek:

dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem 20 596,52 Kč

drobný dlouhodobý  hmotný majetek v hodnotě  6 682 knih

2. Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

 

Čl. 6

Hospodaření knihovny

1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.

2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.

3. knihovně jsou čtvrtletně poskytovány z rozpočtu obce finanční zálohy na účet Městské knihovny v Hodoníně, které jí umožňují operativně zajišťovat běžnou pravidelnou činnost.

4. nevyčerpanou provozní zálohu je knihovna povinna vyúčtovat v příslušném termínu.

5. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem, o kterých vede evidenci a odevzdává je ke konci měsíce do rozpočtu obce.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.

2. Ruší se statut Místní knihovny ze dne 18.11.1988.

3. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 1.1.2003

 

V Mikulčicích 1.1.2003

Josef Helešic

starosta obce

 

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB :

Poplatek za registraci čtenářů:

Dospělí:  20,- Kč

Děti :      10,- Kč

 
Proces zabral 0.0056 sekund času a 0.7MB paměti.